11/03/2016
Dobitnici KOMS nagrada za aktivno uee mladih Rezultati kampanje Misli na mlade!

Beograd, 11. mart 2016 - Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) povodom pet godina rada predstavila je javnosti dobitnike KOMS nagrada za aktivno uee mladih i predstavila aktuelno stanje u oblasti aktivnog uea mladih.

Krovna organizacija mladih Srbije slavi 5 godina borbe za aktivno uee mladih u razvijanju politika za mlade, u donoenju odluka od vanosti za mlade, izradu stratekih dokumenata i normativnih akata!

Za ovih 5 godina postojanja mree, KOMS se profilisao kao organizacija koja je lider u zastupanju interesa mladih, jer je u ovom kratkom periodu, uestvovao u evaluaciji i u kreiranju Nacionalne strategije za mlade, kao i brojnih Lokalnih akcionih planova za mlade irom Srbije, te u zagovaranju osnivanja nacionlanog Saveta za mlade u Vladi Republike Srbije, istovremeno radivi na jaanju kapaciteta i veem ukljuivanju mladih u procese donoenja odluka, zagovaravi strukturirani dijalog, bolju meusektorsku saradnju i meugeneracijsku saradnju i usvajanje Agende za mlade. KOMS je takoe poela da razvija programe usmerenih ka osetljivim grupama mladih i inicirala izmene i dopune Zakona o mladima i Zakona o volontiranju. U proteklih godinu dana KOMS se aktivno zalagala za uspostavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih #RYCO ije je osnivanje u toku i jo jedanput pokazala da mladi imaju kljunu ulogu u procesima uspostavljanja dijaloga i stvaranju boljih meususedskih veza.

Ono to KOMS profilie kao najvie reprezentativno telo mladih jeste da:

  • u svom lanstvu ima preko 150 hiljada mladih,
  • pokriva 2/3 teritorije Srbije,
  • ima 87 lanica, a nakon vikenda (nakon godinje Skuptine KOMS-a) taj broj e biti preko 90,
  • svojim programima uticali na to da preko 20 hiljada mladih da budu aktivni i odgovorni graani i graanke.

Zato se nametnula potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom sektoru, kako bi podstakla vee ukljuivanje[1] i ukazala na primere dobre prakse, jer se samo na taj nain moe omoguiti da se glas mladih istinski uje i adekvatno odgovori na potrebe mladih.

Iz tog razloga KOMS uspostavlja nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno uee mladih. Nagradu (#KOMSnagrada) smo dodelili u 3 kategorije:

I najbolji projekat za aktivno uee mladih

Priznanje ide Uniji srednjokolaca Srbije za projekat Srednjokolci za srednjokolce. Pria prezentuje izvorni aktivizam sa aktivnim ueem srednjokolaca u svim procesima projekta, a pritom ima nacionalni karakter i alje poruku da mladi mogu razvijati odrive mehanizme.

II najbolja medijska objava o aktivnom ueu mladih

Priznanje ide Omadinskom radiju za objavu Novosadskim aktivistima birokratija najvei problem ime direktno uestvuje u procesu zagovaranja. Pohvalno je i da se radi o omladinskom portalu, kao i uspenoj saradnji mladih i lokalne samouprave.

III najbolji doprinos aktivnom ueu kroz meunarodnu saradnju

Priznanje ide za program Balkans, let's get up! koji podstie regionalnu saradnju, mir, dijalog stavljajui mlade kao lidere promena. Pria ima meunarodni karakter koji doprinosi aktivnom ueu mladih i uspostavljanju saradnje mladih Balkana.

Nagrada se sastoji iz statuete KOMS-a, plakete i vauera KOMS-a za usavravanje i doedukaciju nagraenih.

Kljuna stvar koja je trenutno aktuelna je zagovaraka kampanja Misli na mlade! koja je usmerena ka institucijama od kojih traimo unapreenje meusektorske saradnje u realizaciji Nacionalne strategije za mlade.

Najvanije rezultate kampanje Misli na mlade! (#MladiNaVladi) koje smo prezentovali na dogaaju odranom 1. marta 2016. godine u Skuptini Republike Srbije, a koji je okupio preko 70 mladih iz cele Srbije, te predstavnike 6 ministarstava, Kancelarije za saradnju sa civilnim drutvom i 3 reprezentativne nacionalne omladinske platforme (KOMS, NAPOR i NAKZM) moete pronai na linku ovde.

[1] Prema poslednjem istraivanju o poloaju i potrebama mladih manje od 10% mladih je aktivno to kroz rad u organizacijama, to kroz rad politike partije, samo 7% uenika/ca je aktivno u Uenikim parlamentima, 78% mladih nikada do sada nije uestvovalo u volonterskim aktivnostima, a vie od tri petine mladih (61.2%) izjanjava se da nije zainteresovano za drutveno politika deavanja u Srbiji.

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najvie nezavisno predstavniko telo mladih u Srbiji ija je misija da zastupa interese mladih razvijajui partnerski odnos sa dravom, meusektorsku i meunarodnu saradnju, podstiui aktivno uee mladih i organizacijski razvoj svojih lanica. KOMS ima 87 organizacija mladih i za mlade u svom lanstvu, sa itave teritorije Srbije. KOMS je lanica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Vie o KOMS-u na: koms.rs.