01/11/2016
Prezentacija rezultata istraivanja Poloaj mladih sa invaliditetom na tritu rada u Gradu Beogradu!

Udruenja Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraivanja Poloaj mladih sa invaliditetom na tritu rada u Gradu Beogradu. Dogaaj e se odrati u utorak, 08. novembra 2016. u periodu od 11.00 do 13.00 asova na adresi Terazije 23 (Beograd), drugi sprat, sala Soko tark.

O istraivanju

Imajui u vidu da od donoenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba sa invaliditetom (2009. godine) ne postoje podaci u Srbiji o poloaju mladih sa invaliditetom na tritu rada, istraivanje je imalo za cilj da omogui uvid u prakse zapoljavanja mladih sa invaliditetom na podruju Grada Beograda, u prepreke na koje nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci nailaze, kao i u mere podrke koje se mogu iskoristiti za prevazilaenje ovih prepreka.

U okviru istraivanja realizovano je anketno istraivanje na uzorku od 200 mladih sa invaliditetom. Osim anketnog istraivanja, organizovane su i dve fokus grupe sa zaposlenim mladim osobama sa invaliditetom, kao i dubinski intervjui sa direktorima kola i poslodavcima.

Realizator istraivanja je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Program dogaaja

SeConS grupa za razvojnu inicijativu

Tema: Prezentacija i analiza rezultata istraivanja

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom

Tema: Poloaj studenata sa hendikepom u sistemu visokog obrazovanja

Nacionalna sluba za zapoljavanje

Tema: Rezultati mera aktivne politike zapoljavanja mladih sa invaliditetom

Diskusija i zakljuci

Dogaaj se realizuje u okviru projekta Aktivacijom do inkluzije u zapoljavanju-podrka mladima sa invaliditetom, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom slubom za zapoljavanje i Sekons grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su: Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruenje poslovnih konsultanata. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Kako se prijaviti?

Za uee na info sesiji je potrebno da organizatoru dostavite:

Ime i prezime

Kontakt telefon

Mail

Naznaite ukoliko dolazite ispred udruenja/institucije/kompanije (navesti naziv)

Ukoliko imate dodatne napomene u vezi prostora, komunikacije i sl.

Prijavu moete dostaviti elektronskim putem na e- mail: office@fmi.rs ili putem telefona 011 32 20 632, radnim danom, u periodu od 09-17 asova.

Rok za prijavu je petak, 04. novembar 2016.

O Forumu mladih sa invaliditetom (www.fmi.rs ):

Forum mladih sa invaliditetom je udruenje koje ve deset godina aktivno radi na drutvenom ukljuivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jaanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta. Realizovali smo preko 30 projekata domaih i meunarodnih donatora.

Forum ima dugogodinje iskustvo u saradnji sa kompanijama i pruanju podrke za zapoljavanje osoba sa invaliditetom, poseduje bazu osoba koje trae zaposlenje i organizuje edukacije kako bi doprinelo unapreenju konkurentnosti osoba sa invaliditetom na otvorenom tritu rada.

O SeConSu (www.secons.net ):

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je nezavisna organizacija strunjaka, osnovana sa ciljem da doprinese dugoronom socio-ekonomskom razvoju i poboljanju ivotnih uslova pojedinaca i drutvenih grupa u Srbiji i regionu. Nastala je 2005. godine kao inicijativa grupe sociologa i sociolokinja koji su se godinama bavili pitanjima drutvenog razvoja na univerzitetima i u organizacijama civilnog drutva u zemlji i inostranstvu. SeConS danas okuplja interdisciplinarne eksperte i ekspertkinje, koji sprovode empirijska istraivanja, analiziraju politike i procese, izazove i specifine drutvene i ekonomske kontekste, gradei pouzdanu bazu za dalju izradu metodologija, preporuka i mera koje doprinose razvoju i implementaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika.