14/02/2017
Odrana tribina:Pruanje podrke zapoljavanju osoba sa invaliditetom

U organizaciji Udruenja osoba sa invaliditetom - Beograd, u Beogradu je, u petak, 10.02.2017.g. u zgradi Narodne skupine Republike Srbije,ul.Kralja Milana 14odrana jetribina pod nazivom "Pruanje podrke zapoljavanju osoba sa invaliditetom".
Na tribini su govorili-Vladimir Pei,Pomonik Ministra za rad, zapoljavanje, boraka i socijalna pitanja, Dragomir Petronijevi - lan Gradskog vea Grada Beograda,

Vesna Rakonjac, predsednica Odbora za rad, socijalna pitanja, drutvenu ukljuenost i smanjenje siromatva Skuptine Srbije,

Gordana Puara,organizatorka tribine ipredsednicaUdruenja osoba sa invaliditetom Beograd, Tijana Stoiljkovi Rolovi - mlaa saradnica Kancelarija za saradnju sa civilnim drutvom Vlade republike Srbije,Vesna Zdravkovi predstavnica GCSP Beograda,Biljana Jelenkovi Paspalj,Naelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba sa invaliditetomNacionalne slube za zapoljavanje, Vera Kondi, psiholog,Zoran Milovanovi - predsednik Udruenja "Ada ukarica", Nenad Abramovi - predsednik Udruenja "Zaviaj" Vesna Nestorovi, predsednica udruenja Beli tap, i i poslodavci iz drutveno odgovornih preduzea koja zapoljavaju osobe sa invaliditetom, i predstavnici drugih udruenja osoba sa invaliditetom

Uesnici Trbine su kroz svoja izlaganja pokazali da su u oblasti zapoljavanja osoba sa invaliditetom napravljeni kvalitetni pomaci u odnosu na prethodni period, ali da to jo nije stanje sa kojim moemo da budemo u potpunosti zadovoljni.Prisutni na Tribini su saznali o razliitim modalitetima zapoljavanja OSI, kroz socijalno preduzetnitvo, projekte zapoljavanja OSI koje su sprovodili Grad Beograd i Nacionalna sluba za zapoljavanje u okviru svojih redovnih aktivnosti, kao i projekte podrke zapoljavanju koja su sprovodila udruenja osoba sa invaliditetom.Iako se sve vie institucija i organizacija, svaka na svoj nain angauje u oblasti zapoljavanja osoba sa invaliditetom, stie se utisak izostanka njihovog povezivanja u sistem, koji bi omoguio da se procesi integracije OSI u zajednicu, putem zapoljavanja, uspenije i bre sprovode, kao i da informacije budu dostupne to irem krugu zainteresovanih.Time bi se postiglo i da se primeri dobre prakse u ovoj oblasti koji postoje u Beogradu, na slian nain implementiraju i u druge gradove i podruja Republike Srbije.

Veliku nadu ulaemo u Strategiju zapoljavanja OSI, ali jedino pod uslovom da je za njenu realizaciju predvieno i uee civilnog sektora, odnosno organizacijakojeokupljajuosobe sa invaliditetom. Bilo bi od velike koristi kada bi drava i lokalna samouprava unarednomperiodu,utoveojmeriukljuile organizacije OSI u sve aktivnosti koje se planiraju i sprovode u oblasti zapoljavanja, i svih drugih segmenata ivota i rada OSI, jer organizacije ovog tipa najbolje poznaju probleme i mogua reenja za svoje lanstvo.S tim u vezi, bilo bi izuzetno znaajno da predstavnici organizacija OSI, budu lanovi radnih grupa koje rade na izradi zakona koja se tiu osoba sa invaliditetom, kako u oblasti zapoljavanja, tako i u drugim oblastima.

Takoe, je predloeno da se Zakonoraduvratiodredbapokojojosobe sa invaliditetomne bi mogle da budu proglaene za tehnoloki viak, to bi bila jedna od aktivnih mera koja bi uticala da se broj OSI na tritu rada ne uveava na ovaj nain. Meutim, potrebno je i vie od toga: potrebno je pre svega, stvarati podsticajni ambijent za zapoljavanje i ukupnu integraciju OSI u zajednicu, kroz otklanjanje predrasuda i svih drugih barijera gde god one postoje, to podrazumeva sistemski pristup, u koje je ukljueno kolstvo, zdravstvo, iskustva drutveno odgovornih poslodavaca, ali i iznalaenje novih modaliteta zapoljavanja OSI i finansiranje svih segmenata koji mogu da obezbede napredak u ovoj izuzetno znaajnoj i osetljivoj oblasti.

Organizatori tribine, Udruenje osoba sa invaliditetom-Beograd apeluje na medije i javnost da veu panju poklone vidljivosti osoba sa invaliditetom i razbijanju svih predrasuda o graanima nae zemlje koji nisu manje sposobni od drugih, ve drugaiji na svoj nain. Cilj skupa, koji je okupio gotovo stotinu predstavnika nevladinog sektora, osoba sa invaliditetom, predstavnika resornih ministarstava, Narodne skuptine Republike Srbije, Grada Beograda, Nacionalne i gradske slube za zapoljavanje, Kancelarije za mlade Vlade RS, institucija Grada Beograda, potencijalniih poslodavaca, medija i drugih zainteresovanih strana, pokazao je svoju viestrukost i vieznanost, na isti nain kao i oblast zapoljavanja OSI kojoj smo se u dinamina tri sata bavili.Istaknuta je potreba da se zajednikim akcijama, medijskim nastupom a pre svega poboljanjem saradnje direktno ukae na poloaj osoba sa invaliditetom u drutvu, unapredi direktno povezivanje udruenja i osoba sa invaliditetom, predstavnika izvrne i zakonodavne vlasti i svih dravnih institucija koje pomau i mogu pomoi unapreivanju statusa osoba sa invaliditetom i zajedniki raditi na promeni shvatanja poslodavaca o mogunostima osoba sa invaliditetom, na razbijanju predrasuda o njihovim sposobnostima i aktivaciji samih osoba sa invaliditetom u traenju posla i preduzimanju direktnih akcija radi promene.Na skupu je zakljueno da je neophodno pojaati saradnju svih udruenja pre svega radi jasnog definisanja kratkoronih i dugoronih ciljeva rada i upuen je apel svim uesnicima tribine da se zajednikim akcijama doprinese unapreenju zakonske regulative koja definie prava i obaveze drave i poslodavaca za veu zaposlenost osoba sa invaliditetom, kao i potreba aktivacije samih osoba sa invaliditetom

01/03/2018
mladi
Srednjokolci
Predavanja
13/02/2018
Budi u toku
Radionice
Predavanja
Seminari
22/01/2018
Budi u toku
Radionice
Seminari
Predavanja
17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Radionice
Predavanja
Seminari